Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Marosgep.hu, Take it and Bring it Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.marosgep.hu (a továbbiakban:

Honlap) működtetése során a honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók vagy személyes

adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az

adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a

Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében

követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és

lehetőségeiről.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok

tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) valamint az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Bármely Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az

adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az

adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Take it and Bring it Kft. végzi.

 • Székhely és postai cím: 8000. Székesfehérvár Szörényi út 70. 2a
 • Ügyfélszolgálat postai cím: 8000. Székesfehérvár Szörényi út 70. 2a
 • E-mail cím: info@maroshegyigepkolcsonzo.hu
 • Bejegyző bíróság: Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 07-09-032376
 • Adószám: 29300914-2-07
 • Tárhely szolgáltató neve, címe: Websupport Magyarország Kft. (Mhosting.hu)
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22

 

 

 1. FOGALMAK

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendelet

(továbbiakban: Rendelet) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival,

illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. §

értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

 1. a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,

különösen

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. b) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson

alapuló és egyértelmű

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül

kifejező cselekedet

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy

a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. d) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

 1. e) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az alább meghatározott adatkezelésre vonatkozóan a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően került meghatározásra, mely lehet az érintett hozzájárulás, szerződés

teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése. Az adatkezelés

jogalapja minden egyes adatkezelési esetnél feltüntetésre kerül.

Abban az esetben, ha az Érintett egy cég – mint jogi személy – képviseletében

kapcsolattartóként jelenik meg az online adásvételi szerződésben, úgy az adatkezelés

jogalapja:

– Ha a szerződéses partner természetes személy vagy egyéni vállalkozó, aki egyben

kapcsolattartó is és személyes adatainak kezelésére kizárólag a létrejött szerződés

teljesítése, és ezen adatokat kizárólag ezzel kapcsolatban használja fel, úgy az

adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) (b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

– Ha a szerződéses partner nem természetes személy és szerződés megkötése,

teljesítése, módosítása, megszüntetése miatt szükséges, úgy ezen tevékenység általában

kapcsolattartóin keresztül történik. Adatkezelő az adott személy kapcsolattartói adatait

amiatt kezeli, mert Adatkezelő és szerződött partnere, aki a kapcsolattartó munkáltatója

szerződéses viszonyban állnak. Mivel a kapcsolattartó az Adatkezelővel szerződött partner

munkavállalója, ezért a kapcsolattartó személyes adatait a szerződéses partner

továbbítja Adatkezelő felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a partner,

mint munkáltató a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és a munka törvénykönyvéről

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg

és kezeli a saját munkavállalójának személyes adatait, azonban ahhoz, hogy a partner és

Adatkezelő között fennálló szerződésmegkötése, teljesítse, módosítása, megszüntetése

megvalósulhasson, Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a

partner jogos érdekében veszi át a szerződéses partnertől a kapcsolattartó adatait és

kezeli ezen személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja, mely esetben

Adatkezelő a rendszerből törli az Érintett valamennyi személyes adatát. Visszavonás

hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen

Tájékoztatóban meghatározott határidő.

 1. ADATKEZELÉSI ESETEK, KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA,

IDEJE, JOGALAPJA

4.1. Honlapon történő regisztráció

Adatkezelés célja: A Honlapon történő vásárlás biztosítása regisztrált felhasználóként,

regisztrációhoz kötött szolgáltatás elérésének biztosítása, kényelmi funkció – ismételt

adatmegadás elkerülése a regisztrált felhasználó (Érintett) által korábban és

rendszerünkben tárolt adatainak automatikus kitöltésével. Kezelt adatok köre: Név, E-mail

cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím: irányítószám, város, utca/házszám.

Adatkezelés ideje: A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a

regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri

regisztrációjának törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30

nap elteltével törli rendszeréből a regisztrációs adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

alapján az Érintett, mint vásárló önkéntes hozzájárulása, illetve kapcsolattartó esetén a 3.

pontban meghatározottak szerint a Rendelet 6. cikk (1) (b) vagy c) pontja, attól függően,

hogy a szerződéses viszonyban a kapcsolattartó milyen pozíciót tölt be az adásvételi

szerződést kötő cég szervezetében. Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől

felvett. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tudja

a regisztrációval együtt járó kényelmi funkciót igénybe venni, nem rendelkezhet

felhasználói fiókkal, ahol korábbi rendeléseit is megtudja tekinteni.

4.2. Online adásvételi szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok (Honlapon történő

vásárlás)

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre: a megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a

regisztrált vagy regisztráció nélkül vásárló Érintettek nyilvántartása, a vásárlás és fizetés

dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendeléssel összefüggő

kapcsolattartás.

A megrendelés során az Érintett email címére küldi Adatkezelő a megrendeléssel

kapcsolatos információkat, a megadott szállítási címre végezi el a szállítást és megadott

adatai alapján állítja ki a számlát.

Adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az

Érintettel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

 • A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség a

számvitelről szóló törvény és az Áfa törvény alapján, így a számla esetében az

adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 • Kapcsolattartó esetén a 3. pontban meghatározottak szerint a Rendelet 6. cikk (1)

(b) vagy (c) pontja, a 3. pontban leírtaktól függően. Az adatok megadása feltétele a

szerződéskötésnek, elengedhetetlen a megrendelés (online szerződés)

teljesítése érdekében.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi

elévülési idő leteltéig (5 év) kezeli Adatkezelő, a számlán szereplő adatokat azonban 8

évig kötelezően meg kell őriznie Adatkezelőnek. Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől

felvett. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett nem tud

vásárlást végrehajtani a Honlapon, hiszen személyes adatok megadása nélkül a

megrendelés teljesítése lehetetlen. Megrendelések teljesítésének elmaradása, tekintettel

arra, hogy Adatkezelő nem fog rendelkezni olyan adatokkal, melyek a teljesítésre képessé

tennék (pl. kiszállítási).

4.3. Ügyféllevelezés, kapcsolattartás

Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a Honlappal, termékekkel kapcsolatos kérdése merül

fel, a jelen Tájékoztatóban és a Honlap felületén elhelyezett elérhetőségeken keresztül

kapcsolatba léphet Adatkezelővel. Adatkezelési időtartama, kezelt adatok köre: Adatkezelő

a hozzá beérkezett e-maileket, postai leveleket a küldő nevével, e-mail címével és más, az

üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számítva addig

kezeli, amíg az Érintett kérdését, észrevételét nem sikerült megoldania, megválaszolnia.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

alapján az Érintett, mint vásárló önkéntes hozzájárulása, illetve kapcsolattartó esetén a 3.

pontban meghatározottak szerint a Rendelet 6. cikk (1) (b) vagy c) pontja, attól függően,

hogy a szerződéses viszonyban a kapcsolattartó milyen pozíciót tölt be az adásvételi

szerződést kötő cég szervezetében.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett. Adatszolgáltatás elmaradásának

lehetséges következményei: Ügyféllevelezésen keresztüli kapcsolattartás elmaradása.

4.4. Panaszügyintézés, garanciális ügyintézés miatt kezelt adatok

Adatkezelés célja: Ha az Érintettnek a vásárolt termékkel kapcsolatos szavatossági igény

teljesítését kéri, vagy az Érintett panaszát kezeli Adatkezelő, úgy az ügyintézés során

személyes adatok kezelését is megvalósítja. Az adatkezelés célja a jogszabályi

előírásoknak megfelelő szavatossági igény és panaszügyintézés megvalósítása. Kezelt

adatok köre: A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Érintett nevét, elérhetőségi adatait

(email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeli Adatkezelő. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése, illetve

kapcsolattartó esetén a 3. pontban meghatározottak szerint a Rendelet 6. cikk (1) (b) vagy

 1. c) pontja, attól függően, hogy a szerződéses viszonyban a kapcsolattartó milyen pozíciót

tölt be az adásvételi szerződést kötő cég szervezetében. Adatkezelés időtartama: A

fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig

kell megőrizni.

Adatok forrása: Közvetlenül az Érintettől felvett. Adatszolgáltatás elmaradásának

lehetséges következményei: szavatossági, jótállási igény, panasz

intézésének elmaradása, tekintettel arra, hogy személyes adatok megadása nélkül

Adatkezelő nem tudja az Érintettel az adott ügy kapcsán a kapcsolatot felvenni, tartani és

a problémát orvosolni.

4.5. Egyéb célú adatkezelés

4.5.1. Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: Név, email cím. Adatkezelés célja: A feliratkozással az Érintett ahhoz

járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével online módon direkt

marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén Adatkezelő – eltérő

nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – a feliratkozás során az Érintett által megadott

személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól

tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem

iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri

levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel,

ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és

indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat. Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes

hozzájárulása. Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Érintett

nem kap direkt marketing tartalmú hírlevelet, illetve az abban foglalt információkhoz,

ajánlathoz, kuponhoz, akcióhoz nem jut hozzá, arról nem értesül.

4.5.2. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok

4.5.2.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem

kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik. Az IP cím olyan

számsorozat, mellyel az internetre fellépő az Érintettek számítógépéi egyértelműen

azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár Földrajzilag is lokalizálható az adott

számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont

adatok önmagukban az Érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl.

regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy

segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, az Érintett számítógépének az IP címe,

böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott weboldal címe. Az

adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap. Adatkezelés

jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

4.5.2.2. Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis

adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a

böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak

lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag

a saját tartalma tekintetében.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak

nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

 • Átmeneti (session) cookie

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és

biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes

funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Kezelt adatok köre: [A

gépet, illetve a böngészőt azonosítja be] Adatkezelés ideje: [0 -munkamenet végéig él

(böngésző bezárása)] nap

 • Állandó (persistent) cookie

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény

érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek

tárolásra a böngésző cookie filejában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintettaz

internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Kezelt adatok köre: [Az adott

látogató anonim azonosítására szolgáló kódolt érték. Statisztika készítésére szolgál, illetve

annak beazonosítására, hogy már járt az oldalon. Az utoljára megtekintett terméket

tároljuk benne] Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a

böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes

böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, általában [365] nap

 • Bevásárlókosárhoz használt cookie

Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása, a

vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. Kezelt adatok köre:

[A kosár tartalma kódolva. A kosártartalom megőrzésére szolgál, ha félbehagy vásárlást és

később visszatér, vagy elhagyott kosár funkcióhoz] Adatkezelés ideje: [60] nap

 • Biztonsági cookiek

Adatkezelés célja: Érintett aktuális munkamenetének azonosítása, illetéktelen belépés

megakadályozása. Kezelt adatok köre: [A webshop alapvető funkcióinak működéséhez

kell. A gépet, illetve a böngészőt azonosítja be. Bejelentkezve már összeköthető

személyes adatokkal, amik jelszóval védettek] Adatkezelés ideje: 0 nap

 • Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek

Adatkezelés célja: ez a cookie az Érintett azonosítására szolgál az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatásba való belépés után; az Érintett azonosítása

ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott

kommunikáció). Kezelt adatok köre: [A webshop alapvető funkcióinak működéséhez kell. A

gépet, illetve a böngészőt azonosítja be. Bejelentkezve már összeköthető személyes

adatokkal, amik jelszóval védettek]

Adatkezelés ideje: [0] nap

Sütik törlése

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében

a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások

menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy

nyomon követes megnevezéssel van lehetőség. Ha az Érintett többet szeretne megtudni

arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a saját

böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

 • Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu )
 • Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasaamit-weboldak-haszn )
 • Windows Internet Explorer (https://support.microsoft.com/huhu/help/260971/description-of-cookies )

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak

nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

4.5.2.3. Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre

mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül az Érintett

számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások

szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, az Érintett böngészőjével

való közvetlen kommunikáció miatt az Érintetti adatokat képesek gyűjteni. A Honlap

felülete tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik

személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban

Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat,

web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva

gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal

összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre

ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az

ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Érintett számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató

szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább

felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis

adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van

összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a

saját tartalmuk tekintetében. Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes

webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével

tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez

alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintett (azaz

remarketing tevékenységet folytatnak).

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak

nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága. – Google Analytics

által elhelyezett cookie-k (sütik) Adatkezelés célja: Külső szerverek segítik a Honlap

látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google

Analytics). Ezek a sütik nem képesek az Érintettet személy szerint beazonosítani

(az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). Olyan információkat gyűjtenek, mint

 1. Érintett a Honlap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel stb. Ezeket az adatokat

az Adatkezelő a Honlap, Honlap fejlesztésére, valamint az Érintettek számára biztosított

élmények javításának céljával kívánja felhasználni. A mérési adatok kezeléséről az

adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

Ha az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics az adatokat az ismertetett módon és

céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. Kezelt adatok köre: IP

cím, [webhelyhasználati statisztikai adatok, relevánsabb hirdetések] Adatkezelés

időtartama: [730] nap

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása. A www.google.com/analytics,

általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető

bővebb tájékoztatás. A „Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy

partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi

hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

– Google Adwords

Adatkezelés célja: A Honlap a Google Adwords re marketing követő kódjait használja.

Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó

weboldalakon re marketing hirdetésekkel kereshesse fel Adatkezelő. Ahhoz, hogy

Adatkezelő ezen a módon adatokat gyűjtsön az Érintettről, az Érintett

hozzájárulása szükséges. A re marketing kód cookie-kat használ, a látogatók

megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben

felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat.

Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az

Adatkezelőtől. Ha az Érintett nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van

letiltani a Google cookie-használatát a Google

Hirdetési beállításaiban is. https://adssettings.google.com/authenticated Kezelt adatok

köre: [webhelyhasználati statisztikai adatok, relevánsabb hirdetések]

Adatkezelés időtartama: [730] nap

Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása.

4.5.2.4. Egyéb adatkezelések

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása

végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a

hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és

olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.

 1. ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai

műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása, kiszállítás teljesítése stb. céljára adatfeldolgozót

vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag Adatkezelő utasításának, döntéseinek

végrehajtására jogosult.

GLS Futárszolgálat

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Tevékenység: futárszolgálat

SPRINTER Futárszolgálat Kft. – PICK PACK PONT

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Email: pickpackpont@sprinter.hu

Ügyeleti telefonszám: +3630-619-3070 SZo-V 10-12

Tevékenység: PICK PACK PONT-okat biztosító szolgáltató

Magyar Posta Zrt. – PostaPont

Székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Tevékenység: futárszolgálat, csomagátvételi pontok

(SUMUP- Online Fizetési Rendszer)

Tudomásul veszem, hogy a Take it and Bring it Kft., 8000 Székesfehérvár Szörényi út 70. 2a adatkezelő

által a www.marosgep.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim

átadásra kerülnek a SUMUP Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által

továbbított adatok köre az alábbi: Megrendelés száma, név, e-mail cím, számlázási és

szállítási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Sumup

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: www.sumup.com/hu-hu/adatvedelem/

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága

érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az

adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

A Honlap számítástechnikai rendszere az Adatkezelő adatfeldolgozójánál, a Websupport Magyarország Kft. szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra

feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése

biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a

jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy

csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és

a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés Az Érintettnek joga van ahhoz,

hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel

kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart

nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az

Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy postai

úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben

használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt

nem írásban (emailben vagy papíralapon) kéri. Szóbeli kérésre tájékoztatást az adatok

kezelésére, tárolására vonatkozóan telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: kezelt adatok

körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének

tekintetében, adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy

kerülnek továbbításra a későbbiekben, adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első

alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további

másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat

számíthat fel. Ha Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat

emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő

rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok

helyességével nem ért egyet úgy a 5.3. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a

rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének

korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6.

pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.1. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az

Érintett által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen

megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az

Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat

a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek

adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.2. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

a – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát, – az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését,

és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását, – Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez, – az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni.

Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett az Érintettre

vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő

gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az Érintett saját

helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az

adatkezelésre, iv) az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen

üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat

Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül

gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával

kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés

szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai

célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett

önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Érintett

által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.

Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára

továbbítsuk. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság,

egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás

során) személyes adatokat:

– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag

megvalósítható Adatkezelő rendszerében. Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó

kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A

kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az

arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Az Érintett e jog keretében azon adatok

hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog

gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével,

ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő

rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

5.5. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése

ellen, ha az adatkezelés jogalapja

– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat,

kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést

kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos

álláspontjáról véleményben tájékoztatja az Érintettet

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a

hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

5.6. A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen

esetben a megadott adatokat Adatkezelő törli rendszereiből.

5.7. Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a

hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához,

adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési

rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erőjű magánokiratban foglalt,

az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az

elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett

nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és

előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli

hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli

hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki

ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli

rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

– az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági

határozattal, valamint – saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges

közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az

Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az

elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett

intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

5.8. Kérelem teljesítésének határideje, eljárási szabályok

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 5.3. pont szerinti bármely

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben

a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy

hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat

be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő

jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat

fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása

Adatkezelőt terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő

elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő minden

olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az

Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja az 1.

pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a

helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a

kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az

Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)

alapján a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A pert az Érintett személy – választása szerint – a

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6.1. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól

kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az

adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott,

kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő

jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az

Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések

ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok

körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az

elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve,

ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve

– indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a

felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon

keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az

értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett

tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez, a hírlevélre történő feliratkozás

vagy egyéb célból megadott adatai során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap

használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az Érintettel

szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett a személyes

adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott személyes

adatokkal kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2022.11.15.
Shopping Cart
0
  0
  Kosár
  A kosár még üres :(Vissza a vásárláshoz